Databehandleraftale

Torsdag, 21 marts 2019

Dette er et udkast, som kan udfyldes med info om Dataansvarlig, og udskrives til underskrift. 

 

Version: 201903

Mellem Dataansvarlig

[Kundenavn]
[Kundeadresse]
[CVR]

Kontaktperson:
[Kontaktperson]
[Stilling]

(herefter benævnt ”[Kundenavn]”)

og Databehandler

2nd Level Webdesign & Webhotel
Skelhøjvej 21
DK-2800 Kongens Lyngby
(CVR-nr.: 26507383)

Kontakt: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

(herefter benævnt ”2nd Level”)

Herefter benævnt henholdsvis den ”Dataansvarlige” og ”Databehandleren” og hver for sig ”Part” og sammen ”Parterne”.

1. Indhold

2. Baggrund for databehandleraftalen
3. Den dataansvarliges forpligtelser og rettigheder
4. Databehandleren handler efter instruks
5. Fortrolighed
6. Behandlingssikkerhed
7. Anvendelse af underdatabehandlere
8. Overførsel af oplysninger til tredjelande eller internationale organisationer
9. Bistand til den dataansvarlige
10. Underretning om brud på persondatasikkerheden
11. Sletning og tilbagelevering af oplysninger
12. Tilsyn og revision
13. Parternes aftaler om andre forhold
14. Kontaktpersoner/kontaktpunkter hos den dataansvarlige og databehandleren
15. Ikrafttræden og ophør
Bilag A Oplysninger om behandlingen
Bilag B Betingelser for databehandlerens brug af underdatabehandlere og liste over godkendte underdatabehandlere
Bilag C Instruks vedrørende behandling af personoplysninger
Bilag D Parternes regulering af andre forhold

2. Baggrund for databehandleraftalen

 1. Denne aftale fastsætter de rettigheder og forpligtelser, som finder anvendelse, når databehandleren foretager behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige.
 2. Aftalen er udformet med henblik på parternes efterlevelse af artikel 28, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (Databeskyttelsesforordningen), som stiller specifikke krav til indholdet af en databehandleraftale.
 3. Databehandlerens behandling af personoplysninger sker med henblik på opfyldelse af parternes aftale om abonnement på IT / server hosting, som er indgået den [dato] jf. 2nd Levels handelsbetingelser. Herefter benævnt ”hovedaftalen”.
 4. Databehandleraftalen og ”hovedaftalen” er indbyrdes afhængige, og kan ikke opsiges særskilt. Databehandleraftalen kan dog – uden at opsige ”hovedaftalen” – erstattes af en anden gyldig databehandleraftale.
 5. Denne databehandleraftale har forrang i forhold til eventuelle tilsvarende bestemmelser i andre aftaler mellem parterne, herunder i ”hovedaftalen”.
 6. Til denne aftale hører fire bilag. Bilagene fungerer som en integreret del af databehandleraftalen.
 7. Databehandleraftalens Bilag A indeholder nærmere oplysninger om behandlingen, herunder om behandlingens formål og karakter, typen af personoplysninger, kategorierne af registrerede og varighed af behandlingen.
 8. Databehandleraftalens Bilag B indeholder den dataansvarliges betingelser for, at databehandleren kan gøre brug af eventuelle underdatabehandlere, samt en liste over de eventuelle underdatabehandlere, som den dataansvarlige har godkendt.
 9. Databehandleraftalens Bilag C indeholder en nærmere instruks om, hvilken behandling databehandleren skal foretage på vegne af den dataansvarlige (behandlingens genstand), hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der som minimum skal iagttages, samt hvordan der føres tilsyn med databehandleren og eventuelle underdatabehandlere.
 10. Databehandleraftalens Bilag D indeholder parternes eventuelle regulering af forhold, som ikke ellers fremgår af databehandleraftalen eller parternes ”hovedaftale”.
 11. Databehandleraftalen med tilhørende bilag opbevares elektronisk af begge parter.
 12. Denne databehandleraftale frigør ikke databehandleren for forpligtelser, som efter databeskyttelsesforordningen eller enhver anden lovgivning direkte er pålagt databehandleren.

3. Den dataansvarliges forpligtelser og rettigheder

 1. Den dataansvarlige har overfor omverdenen (herunder den registrerede) som udgangs-punkt ansvaret for, at behandlingen af personoplysninger sker indenfor rammerne af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.
 2. Den dataansvarlige har derfor både rettighederne og forpligtelserne til at træffe beslutninger om, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling.
 3. Den dataansvarlige er blandt andet ansvarlig for, at der foreligger hjemmel til den behandling, som databehandleren instrueres i at foretage.

4. Databehandleren handler efter instruks

 1. Databehandleren må kun behandle personoplysninger efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige, medmindre det kræves i henhold til EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som databehandleren er underlagt; i så fald underretter databehandleren den dataansvarlige om dette retlige krav inden behandling, medmindre den pågældende ret forbyder en sådan underretning af hensyn til vigtige samfundsmæssige interesser, jf. art 28, stk. 3, litra a.
 2. Databehandleren underretter omgående den dataansvarlige, hvis en instruks efter databehandlerens mening er i strid med databeskyttelsesforordningen eller databeskyttelsesbestemmelser i anden EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret.

5. Fortrolighed

 1. Databehandleren sikrer, at kun de personer, der aktuelt er autoriseret hertil, har adgang til de personoplysninger, der behandles på vegne af den dataansvarlige. Adgangen til oplysningerne skal derfor straks lukkes ned, hvis autorisationen fratages eller udløber.
 2. Der må alene autoriseres personer, for hvem det er nødvendigt at have adgang til personoplysningerne for at kunne opfylde databehandlerens forpligtelser overfor den dataansvarlige.
 3. Databehandleren sikrer, at de personer, der er autoriseret til at behandle personoplysninger på vegne af den dataansvarlige, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt.
 4. Databehandleren skal efter anmodning fra den dataansvarlige kunne påvise, at de relevante medarbejdere er underlagt ovennævnte tavshedspligt.

6. Behandlingssikkerhed

 1. Databehandleren iværksætter alle foranstaltninger, som kræves i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 32, hvoraf det bl.a. fremgår, at der under hensyntagen til det aktuelle niveau, implementeringsomkostningerne og den pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder skal gennemføres passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til disse risici.
 2. Ovenstående forpligtelse indebærer, at databehandleren skal foretage en risikovurdering, og herefter gennemføre foranstaltninger for at imødegå identificerede risici. Der kan herunder bl.a., alt efter hvad der er relevant, være tale om følgende foranstaltninger:
  1. Pseudonymisering og kryptering af personoplysninger
  2. Evne til at sikre vedvarende fortrolighed, integritet, tilgængelighed og robusthed af behandlingssystemer og – tjenester
  3. Evne til rettidigt at genoprette tilgængeligheden af og adgangen til personoplysninger i tilfælde af en fysisk eller teknisk hændelse
  4. En procedure for regelmæssig afprøvning, vurdering og evaluering af effektiviteten af de tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring af behandlingssikkerhed
 3. Databehandleren skal i forbindelse med ovenstående – i alle tilfælde – som minimum iværksætte det sikkerhedsniveau og de foranstaltninger, som er specificeret nærmere i denne aftales Bilag C.
 4. Parternes eventuelle regulering/aftale om vederlæggelse eller lign. i forbindelse med den dataansvarliges eller databehandlerens efterfølgende krav om etablering af yderligere sikkerhedsforanstaltninger vil fremgå af parternes ”hovedaftale” eller af denne aftales bilag D.

7. Anvendelse af underdatabehandlere

 1. Databehandleren skal opfylde de betingelser, der er omhandlet i databeskyttelsesforordningens artikel 28, stk. 2 og 4, for at gøre brug af en anden databehandler (underdatabehandler).
 2. Databehandleren må således ikke gøre brug af en anden databehandler (underdatabehandler) til opfyldelse af databehandleraftalen uden forudgående specifik eller generel skriftlig godkendelse fra den dataansvarlige.
 3. I tilfælde af generel skriftlig godkendelse skal databehandleren underrette den dataansvarlige om eventuelle planlagte ændringer vedrørende tilføjelse eller erstatning af andre databehandlere og derved give den dataansvarlige mulighed for at gøre indsigelse mod sådanne ændringer.
 4. Den dataansvarliges nærmere betingelser for databehandlerens brug af eventuelle underdatabehandlere fremgår af denne aftales Bilag B.
 5. Den dataansvarliges eventuelle godkendelse af specifikke underdatabehandlere er anført i denne aftales Bilag B.
 6. Når databehandleren har den dataansvarliges godkendelse til at gøre brug af en underdatabehandler, sørger databehandleren for at pålægge underdatabehandleren de samme databeskyttelsesforpligtelser som dem, der er fastsat i denne databehandleraftale, gennem en kontrakt eller andet retligt dokument i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, hvorved der navnlig stilles de fornødne garantier for, at underdatabehandleren vil gennemføre de passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandlingen opfylder kravene i databeskyttelsesforordningen. Databehandleren er således ansvarlig for – igennem indgåelsen af en underdatabehandleraftale – at pålægge en eventuel underdatabehandler mindst de forpligtelser, som databehandleren selv er underlagt efter databeskyttelsesreglerne og denne databehandleraftale med tilhørende bilag.
 7. Underdatabehandleraftalen og eventuelle senere ændringer hertil sendes – efter den dataansvarliges anmodning herom – i kopi til den dataansvarlige, som herigennem har mulighed for at sikre sig, at der er indgået en gyldig aftale mellem databehandleren og underdatabehandleren. Eventuelle kommercielle vilkår, eksempelvis priser, som ikke påvirker det databeskyttelsesretlige indhold af underdatabehandleraftalen, skal ikke sendes til den dataansvarlige.
 8. Databehandleren skal i sin aftale med underdatabehandleren indføje den dataansvarlige som begunstiget tredjemand i tilfælde af databehandlerens konkurs, således at den dataansvarlige kan indtræde i databehandlerens rettigheder og gøre dem gældende over for underdatabehandleren, f.eks. så den dataansvarlige kan instruere underdatabehandleren om at foretage sletning eller tilbagelevering af oplysninger.
 9. Hvis underdatabehandleren ikke opfylder sine databeskyttelsesforpligtelser, forbliver databehandleren fuldt ansvarlig over for den dataansvarlige for opfyldelsen af underdatabehandlerens forpligtelser.

8. Overførsel af oplysninger til tredjelande eller internationale organisationer

 1. Databehandleren må kun behandle personoplysninger efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige, herunder for så vidt angår overførsel (overladelse, videregivelse samt intern anvendelse) af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer, medmindre det kræves i henhold til EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som databehandleren er underlagt; i så fald underretter databehandleren den dataansvarlige om dette retlige krav inden behandling, medmindre den pågældende ret forbyder en sådan underretning af hensyn til vigtige samfundsmæssige interesser, jf. art 28, stk. 3, litra a.
 2. Uden den dataansvarliges instruks eller godkendelse kan databehandleren – indenfor rammerne af databehandleraftalen – derfor bl.a. ikke;
  1. Videregive personoplysningerne til en dataansvarlig i et tredjeland eller i en international organisation,
  2. Overlade behandlingen af personoplysninger til en underdatabehandler i et tredjeland,
  3. Lade oplysningerne behandle i en anden af databehandlerens afdelinger, som er placeret i et tredjeland.
 3. Den dataansvarliges eventuelle instruks eller godkendelse af, at der foretages overførsel af personoplysninger til et tredjeland, vil fremgå af denne aftales Bilag C.

9. Bistand til den dataansvarlige

 1. Databehandleren bistår, under hensyntagen til behandlingens karakter, så vidt muligt den dataansvarlige ved hjælp af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, med opfyldelse af den dataansvarliges forpligtelse til at besvare anmodninger om udøvelsen af de registreredes rettigheder som fastlagt i databeskyttelsesforordningens kapitel 3. Dette indebærer, at databehandleren så vidt muligt skal bistå den dataansvarlige i forbindelse med, at den dataansvarlige skal sikre overholdelsen af:
  1. oplysningspligten ved indsamling af personoplysninger hos den registrerede
  2. oplysningspligten, hvis personoplysninger ikke er indsamlet hos den registrerede
  3. den registreredes indsigtsret
  4. retten til berigtigelse
  5. retten til sletning (»retten til at blive glemt«)
  6. retten til begrænsning af behandling
  7. underretningspligt i forbindelse med berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling
  8. retten til dataportabilitet
  9. retten til indsigelse
  10. retten til at gøre indsigelse mod resultatet af automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering
 2. Databehandleren bistår den dataansvarlige med at sikre overholdelse af den dataansvarliges forpligtelser i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 32-36 under hensynstagen til behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for databehandleren, jf. art 28, stk. 3, litra f. Dette indebærer, at databehandleren under hensynstagen til behandlingens karakter skal bistå den dataansvarlige i forbindelse med, at den dataansvarlige skal sikre overholdelsen af:
  1. forpligtelsen til at gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til de risici, der er forbundet med behandlingen
  2. forpligtelsen til at anmelde brud på persondatasikkerheden til tilsynsmyndigheden (Datatilsynet) uden unødig forsinkelse og om muligt senest 72 timer, efter at den dataansvarlige er blevet bekendt med bruddet, medmindre at det er usandsynligt, at bruddet på persondatasikkerheden indebærer en risiko for fysiske personers rettigheder eller frihedsrettigheder.
  3. forpligtelsen til – uden unødig forsinkelse – at underrette den/de registrerede om brud på persondatasikkerheden, når et sådant brud sandsynligvis vil indebære en høj risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder
  4. forpligtelsen til at gennemføre en konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse, hvis en type behandling sandsynligvis vil indebære en høj risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder
  5. forpligtelsen til at høre tilsynsmyndigheden (Datatilsynet) inden behandling, såfremt en konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse viser, at behandlingen vil føre til høj risiko i mangel af foranstaltninger truffet af den dataansvarlige for at begrænse risikoen
 3. Parternes eventuelle regulering/aftale om vederlæggelse eller lignende i forbindelse med databehandlerens bistand til den dataansvarlige vil fremgå af denne aftales bilag D.

10. Underretning om brud på persondatasikkerheden

  1. Databehandleren underretter uden unødig forsinkelse den dataansvarlige efter at være blevet opmærksom på, at der er sket brud på persondatasikkerheden hos databehandleren eller en eventuel underdatabehandler. Databehandlerens underretning til den dataansvarlige skal om muligt ske senest 48 timer efter at denne er blevet bekendt med bruddet, sådan at den dataansvarlige har mulighed for at efterleve sin eventuelle forpligtelse til at anmelde bruddet til tilsynsmyndigheden indenfor 72 timer.
  2. I overensstemmelse med denne aftales afsnit 10.2., litra b, skal databehandleren – under hensyntagen til behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for denne – bistå den dataansvarlige med at foretage anmeldelse af bruddet til tilsynsmyndigheden. Det kan betyde, at databehandleren bl.a. skal hjælpe med at tilvejebringe nedenstående oplysninger, som efter databeskyttelsesforordningens artikel 33, stk. 3, skal fremgå af den dataansvarliges anmeldelse til tilsynsmyndigheden:
   1. Karakteren af bruddet på persondatasikkerheden, herunder, hvis det er muligt, kategorierne og det omtrentlige antal berørte registrerede samt kategorierne og det omtrentlige antal berørte registreringer af personoplysninger
   2. Sandsynlige konsekvenser af bruddet på persondatasikkerheden
   3. Foranstaltninger, som er truffet eller foreslås truffet for at håndtere bruddet på persondatasikkerheden, herunder hvis det er relevant, foranstaltninger for at begrænse dets mulige skadevirkninger
  3. Den nærmere procedure for databehandlerens bistand til den dataansvarlige i tilfælde af brud på persondatasikkerheden vil fremgå af denne aftales Bilag C og D.

11. Sletning og tilbagelevering af oplysninger

 1. Ved ophør af tjenesterne vedrørende behandling forpligtes databehandleren til, efter den dataansvarliges valg, at slette eller tilbagelevere alle personoplysninger til den dataansvarlige, samt at slette eksisterende kopier, medmindre EU-retten eller national ret foreskriver opbevaring af personoplysningerne.

12. Tilsyn og revision

 1. Databehandleren stiller alle oplysninger, der er nødvendige for at påvise databehandlerens overholdelse af databeskyttelsesforordningens artikel 28 og denne aftale, til rådighed for den dataansvarlige og giver mulighed for og bidrager til revisioner, herunder inspektioner, der foretages af den dataansvarlige eller en anden revisor, som er bemyndiget af den dataansvarlige.
 2. Den nærmere procedure for den dataansvarliges tilsyn med databehandleren fremgår af denne aftales Bilag C.
 3. Den dataansvarliges tilsyn med eventuelle underdatabehandlere sker som udgangspunkt gennem databehandleren. Den nærmere procedure herfor fremgår af denne aftales Bilag C.
 4. Databehandleren er forpligtet til at give myndigheder, der efter den til enhver tid gældende lovgivning har adgang til den dataansvarliges og databehandlerens faciliteter, eller repræsentanter, der optræder på myndighedens vegne, adgang til databehandlerens fysiske faciliteter mod behørig legitimation.
 5. Den nærmere procedure for databehandlerens bistand til den dataansvarlige i forbindelse med tilsyn og revision vil fremgå af denne aftales Bilag D.

13. Parternes aftaler om andre forhold

 1. En eventuel (særlig) regulering af konsekvenserne af parternes misligholdelse af databehandleraftalen vil fremgår af parternes ”hovedaftale” eller af denne aftales Bilag D.
 2. En eventuel regulering af andre forhold mellem parterne vil fremgå af parternes ”hovedaftale” eller af denne aftales Bilag D.

14. Kontaktpersoner/kontaktpunkter hos den dataansvarlige og databehandleren

 1. Parterne er forpligtet til løbende at orientere hinanden om ændringer vedrørende kontaktpersoner/kontaktpunkter.

15. Ikrafttræden og ophør

 1. Denne aftale træder i kraft ved den dataansvarliges elektroniske accept heraf.
 2. Aftalen kan af begge parter kræves genforhandlet, hvis lovændringer eller uhensigtsmæssigheder i aftalen giver anledning hertil.
 3. Parternes eventuelle regulering/aftale om vederlæggelse, betingelser eller lignende i forbindelse med ændringer af denne aftale vil fremgå af parternes ”hovedaftale” eller af denne aftales bilag D.
 4. Opsigelse af databehandleraftalen kan ske i henhold til de opsigelsesvilkår, inkl. opsigelsesvarsel, som fremgår af 2nd Levels handelsbetingelser.
 5. Aftalen er gældende, så længe behandlingen består. Uanset ”hovedaftalens” og/eller databehandleraftalens opsigelse, vil databehandleraftalen forblive i kraft frem til behandlingens ophør og oplysningernes sletning hos databehandleren og eventuelle underdatabehandlere.
 6. Elektronisk accept af aftalen

På vegne af den dataansvarlige accepterer undertegnede hermed databehandleraftalen med tilhørende bilag, herunder også henvisningerne til:

2nd Levels opdaterede liste over anvendte underdatabehandlere (version 201903)

Navn: [Kontaktperson]
Stilling: [Stilling]
   
Dato: [Dato]
Underskrift:  

 


 

Bilag A: Oplysninger om behandlingen

Formålet med databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige er:

 • [Kundenavn] kan anvende 2nd Level's hostingplatform til at lægge sin hjemmeside og data online samt modtage og sende emails på eget domæne.

Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige drejer sig primært om (karakteren af behandlingen):

 • 2nd Level stiller deres hostingplatform til rådighed for [Kundenavn] og herigennem opbevarer den dataansvarlige efter eget valg personoplysninger på 2nd Levels servere. Behandlingen omfatter alene vedligeholdelse og overvågning af de systemer kunden anvender samt de servere, som data opbevares på.

Kategorier af Personoplysninger og Registrerede:

 • Den dataansvarlige bærer alene ansvaret for hvilke data der overføres til 2nd Levels hostingplatform og har således ansvar for omhyggeligt at udfylde nedenstående:

Behandlingen omfatter følgende typer af personoplysninger om de registrerede:

 1. En beskrivelse af de almindelige personoplysninger jf. artikel 6
Marker én eller flere passende datatyper:
* Kontaktoplysninger som navne, adresser, tlf. numre og email-adresser
* CPR-numre
* Betalingsoplysninger
* Medlemsnumre
* Lønoplysninger
* Ferie og andet fravær
* Folkeregisteroplysninger
* Faglige kvalifikationer
* Sociale problemer
* Familiære relationer
* Andet:____________________________________
 
 1. Behandlingen omfatter følgende kategorier af registrerede:
* Patienter
* Pårørende
* Afdøde
* Børn og unge under 18
* Forretningsforbindelser, herunder kunder, leverandører og samarbejdspartnere
* Klienter
* Medlemmer
* Ansøgere
* Nuværende og tidligere ansatte
* Andet:____________________________________
 
 1. Omfatter behandlingen nogle særlige kategorier af personoplysninger jf. artikel 9 og 10:

 

JA / NEJ

 

Hvis JA: Marker hvilke typer særlige kategorier af personoplysninger:

 

* Race eller etnisk oprindelse
* Politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning
* Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold
* Genetiske data
* Biometriske data
* Helbredsoplysninger
* Seksuelle forhold eller seksuel orientering
* Strafbare forhold

Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige kan påbegyndes efter denne aftales ikrafttræden. Behandlingen har følgende varighed:

 • Behandlingen er ikke tidsbegrænset og varer indtil aftalen opsiges eller ophæves af en af parterne.

 


 

Bilag B: Betingelser for databehandlerens brug af underdatabehandlere og liste over godkendte underdatabehandlere

B.1 Betingelser for databehandlerens brug af eventuelle underdatabehandlere

Databehandleren har den dataansvarliges generelle godkendelse til at gøre brug af underdatabehandlere. Databehandleren skal dog underrette den dataansvarlige om eventuelle planlagte ændringer vedrørende tilføjelse eller erstatning af andre databehandlere og derved give den dataansvarlige mulighed for at gøre indsigelse mod sådanne ændringer. Den dataansvarlige kan alene gøre indsigelse, såfremt den dataansvarlige har rimelige, konkrete årsager hertil. Hvis der er uenighed om anvendelsen af Underdatabehandleren, kan den Dataansvarlige opsige sit abonnement på hosting med et kortere varsel på 14 dage.

B.2 Godkendte underdatabehandlere

Den dataansvarlige har ved databehandleraftalens ikrafttræden godkendt anvendelsen af følgende underdatabehandlere:

Listen over underdatabehandlere vil løbende blive revideret og opdateret med eventuelle ændringer. Ved ændringer hertil vil den dataansvarlige blive orienteret pr. mail og anmodet om at opdatere bekræftelsen af databehandleraftalen.

Den dataansvarlige har ved databehandleraftalens ikrafttræden specifikt godkendt anvendelsen af ovennævnte underdatabehandlere til netop den behandling, som er beskrevet ud for parten. Databehandleren kan ikke – uden den dataansvarliges specifikke og skriftlige godkendelse – anvende den enkelte underdatabehandler til en ”anden” behandling and aftalt eller lade en anden underdatabehandler foretage den beskrevne behandling.

 


 

Bilag C: Instruks vedrørende behandling af personoplysninger

C.1 Behandlingens genstand/instruks

Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige sker ved, at databehandleren udfører følgende:

 • 2nd Levels behandling omfatter system- og sikkerhedsovervågning, vedligeholdelse og backup af de servere, hvorpå den dataansvarliges data ligger placeret.

C.2 Behandlingssikkerhed

Sikkerhedsniveauet skal afspejle:

 • Da 2nd Level ikke har indflydelse på, hvilke data [Kundenavn] overfører og modtager via 2nd Levels hostingplatform, tages der forbehold for, at alle typer data, herunder også data omfattet af databeskyttelsesforordningens artikel 9 om ”særlige kategorier af personoplysninger”, kan overføres til 2nd Levels hostingplatform. Der etableres på baggrund af dette et højt sikkerhedsniveau.

Databehandleren er herefter berettiget og forpligtet til at træffe beslutninger om, hvilke tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der skal anvendes for at skabe det nødvendige (og aftalte) sikkerhedsniveau omkring oplysningerne.

C.3 Opbevaringsperiode/sletterutine

 • Personoplysningerne opbevares så længe den dataansvarlige har et igangværende abonnement på et webhotel hos 2nd Level. Efter abonnementets ophør, opbevares data overført til 2nd Levels servere i op til 24 måneder, hvorefter data vil være slettet fra alle 2nd Levels servere.

C.4 Lokalitet for behandling

Behandling af de i aftalen omfattede personoplysninger kan ikke uden den dataansvarliges forudgående skriftlige godkendelse ske på andre lokaliteter end dem der er anført i:

Beskrivelsen af 2nd Levels underdatabehandlere, vil løbende blive revideret og opdateret med eventuelle ændringer. Ved ændringer hertil, vil listens versionsnummer blive opdateret så den dataansvarlige vil være i stand til at registrere ændringen.

C.5 Instruks eller godkendelse vedrørende overførsel af personoplysninger til tredjelande

Den dataansvarlige har ved databehandleraftalens ikrafttræden godkendt anvendelsen af følgende underdatabehandlere:

Listen over underdatabehandlere vil løbende blive revideret og opdateret med eventuelle ændringer. Ved ændringer hertil, vil listens versionsnummer blive opdateret så den dataansvarlige vil være i stand til at registrere ændringen.

C.6 Nærmere procedure for databehandlerens bistand til den dataansvarlige i tilfælde af brud på persondatasikkerheden

I tilfælde af brud på persondatasikkerheden hos databehandleren eller en eventuel underdatabehandler, er databehandleren forpligtet til at bistå den dataansvarlige med at foretage anmeldelse af bruddet til tilsynsmyndigheden jf. denne aftales afsnit 10.

C.7 Nærmere procedurer for den dataansvarliges tilsyn med den behandling, som foretages hos databehandleren

Den Dataansvarlige er berettiget til at føre tilsyn med Databehandlerens forpligtelser i henhold til aftalen én gang årligt. Hvis den Dataansvarlige er forpligtet hertil efter gældende lovgivning, kan der føres tilsyn oftere end én gang årligt.

C.8 Nærmere procedurer for tilsynet med den behandling, som foretages hos eventuelle underdatabehandlere

Databehandleren skal minimum én gang årligt kontrollere alle databehandleraftaler indgået med underdatabehandlere og sikre, at de udvalgte underleverandører fortsat lever op til de påkrævede tekniske og organisatoriske foranstaltninger og det påkrævede sikkerhedsniveau. Eventuelle ændrede forhold i relation til anvendte underdatabehandlere, vil fremgå af 2nd Levels opdaterede liste over anvendte underleverandører og den dataansvarlige vil blive underrettet herom pr. mail og anmodet om at opdatere bekræftelsen af databehandleraftalen.

 


 

Bilag D: Parternes regulering af andre forhold

D.1 Nærmere beskrivelse af ”hovedaftalen”

[Kundenavn] har indgået aftale med 2nd Level om:

Marker én eller flere ydelser:
* Levering af webhosting / webhotel
* Backup af webhotel
* Anden opbevaring af data
* Konsulentydelser på ad hoc basis
* Andet:____________________________________
 

D.2 2nd Levels Handelsbetingelser

Hovedaftalen er indgået jf. 2nd Levels handelsbetingelser og med udtrykkelig accept af disse ved ordreafgivelse.

2nd Levels Handelsbetingelser

D.3 Nærmere procedure for databehandlerens bistand til den dataansvarlige

Under hensynstagen til behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for databehandleren, er databehandleren forpligtet til at bistå den dataansvarlige med at sikre overholdelse af den dataansvarliges forpligtelser jf. denne aftales afsnit 9.

Databehandlerens assistance i forbindelse hermed, som overskrider den almindelige service som Databehandleren skal stille til rådighed som følge af gældende databeskyttelseslovgivning, afregnes særskilt. Det gælder eksempelvis ved indhentning af informationer som relaterer sig til systemer og databaser, som er opsat af den dataansvarlige.

D.4 Nærmere procedure for databehandlerens bistand til den dataansvarlige i tilfælde af brud på persondatasikkerheden

I tilfælde af brud på persondatasikkerheden hos databehandleren eller en eventuel underdatabehandler, er databehandleren forpligtet til at bistå den dataansvarlige med at foretage anmeldelse af bruddet til tilsynsmyndigheden jf. denne aftales afsnit 10.

Databehandlerens assistance i forbindelse hermed, som overskrider den almindelige service som Databehandleren skal stille til rådighed som følge af gældende databeskyttelseslovgivning, afregnes særskilt. Det gælder eksempelvis i tilfælde af brud på persondatasikkerheden, som relaterer sig til systemer og databaser, som er opsat af den dataansvarlige.

D.5 Nærmere procedure for databehandlerens bistand til den dataansvarlige i forbindelse med tilsyn og revision

Den dataansvarliges eventuelle udgifter i forbindelse med tilsyn og revision afholdes af den dataansvarlige selv. Databehandlerens assistance i forbindelse hermed, som overskrider den almindelige service som Databehandleren skal stille til rådighed som følge af gældende databeskyttelseslovgivning, afregnes særskilt.

Til toppen